Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
84 31.10.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023
83 31.10.2023 privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința
82 31.10.2023 privind aprobarea unei facilități constând în decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru naveta la și de la locul de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința
81 31.10.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2023
80 31.10.2023 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Comuna Lechința
79 11.10.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința
78 11.10.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza UAT Lechința
77 11.10.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonată către agenți economici din partida 2300123801960/P-Lunga
76 11.10.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
75 11.10.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023
74 29.09.2023 privind rezilierea contractului de închiriere nr.3977 din 16/12/2022 încheiat între comuna Lechința și Naș Marin
73 29.09.2023 privind aprobarea diminuării prețului propus pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123800660-772 și 23001238001030-809
72 29.09.2023 privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, în Comuna Lechința
71 29.09.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Comuna Lechința
70 29.09.2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi distincte a imobilului teren în suprafață de 4.578 mp. înscris în C.F. 35297 Lechința cu număr cadastral 35297 situat în localitatea Lechința
69 29.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de transport al elevilor, a rutelor, a stațiilor precum și intervalul orelor de transport al microbuzelor și autocarului școlar în anul școlar 2023
68 29.09.2023 privind darea în folosință gratuită a microbuzului școlar Liceului Tehnologic Lechința
67 29.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2023-2024
66 29.09.2023 privind modificarea hotărârii nr.57/28.07.2023 ”Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința”
59 28.07.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123801030/809-2300123800760/782 2300123800040/711-2300123800040/711
58 28.07.2023 privind punerea la dispoziție a suprafeței de 2.780 mp teren proprietatea publică a comunei Lechința, în vederea executării lucrărilor de ”Reechipare sonda 150 Bungard” de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Sucursala Târgu-Mureș
57 28.07.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința
56 03.07.2023 privind aprobarea proiectului: "REABILITAREA CLĂDIRILOR LICEULUI TEHNOLOGIC CLASELE V-XII, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 1, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 2, ȘCOLII GENERALE CLASELE V-VIII ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII REȚELEI DE ȘCOLI VERZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD", a indicatorilor tehnico-economici și sustenabilității acestuia - proiect finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi
55 03.07.2023 privind aprobarea disponibilității terenului pentru realizarea proiectului: "REABILITAREA CLĂDIRILOR LICEULUI TEHNOLOGIC CLASELE V-XII, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 1, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 2, ȘCOLII GENERALE CLASELE V-VIII ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII REȚELEI DE ȘCOLI VERZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD", finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi
54 03.07.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023
53 03.07.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința
52 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
51 30.05.2023 privind declararea unor bunuri de interes public local, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud
50 30.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CABINET MEDICAL ȘCOLAR ÎN LOCALITATEA LECHINȚA COMUNA LECHINȚA, CAD 29541, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
49 30.05.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr. 29/31.03.2023 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr. 35447, C.F. nr. 3541, C.F. nr.40928 și C.F. nr. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința”
48 30.05.2023 cu privire la arondarea creșei la unitatea de învățământ preșcolar cu program prelungit din localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud
47 30.05.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonate din partidele 781/Vermeș și 791/Vermeș
46 30.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
45 30.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Lechința pentru a amplasa o stație de încărcare la Liceul Tehnologic Lechința necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din componenta C15:Educație, Reforma 6
44 30.05.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud și cabinetul de familie care deservește populația la nivel de comună
43 30.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA SÂNGEORZU-NOU, COMUNA LECHINȚA, CAD 29541, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂAĂUD”
42 30.05.2023 privind finanțarea programului de susținere al handbalului și fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
41 30.05.2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea sprijinirii activității sportive pe raza comunei Lechința
40 30.05.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2023
39 08.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august 2023
38 08.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică-studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatorii tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
37 08.05.2023 privind aprobarea participării Comunei Lechința, Județul Bistrița-Năsăud la Parteneriatul LEADER cu denumirea ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR
36 08.05.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123800660/772 - 2300123800830/783
35 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința
34 24.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2024 cu rata inflației
33 24.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2024 cu rata inflației
32 24.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
31 24.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
30 24.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
29 31.03.2023 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr.35447, C.F. nr.35451, C.F. nr.40928 și C.F. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința
28 31.03.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr.IG173300989/04.10.20117 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
27 31.03.2023 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Lechința să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
26 28.02.2023 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2023 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România
25 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Lechința în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
24 28.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud
23 28.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2023
22 28.02.2023 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lechința pentru anul 2023
21 28.02.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023
20 28.02.2023 privind aprobarea utilizării sumei de 898.415,41 lei contractate ca împrumut conform contractului de împrumut nr. 572746/6296/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința
19 28.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2022
18 28.02.2023 cu privire la însușirea Raportului de reevaluare a construcțiilor și terenurilor cuprinse în domeniul public și privat al comunei Lechința la data de 31.12.2022
17 28.02.2023 privind acordul de încheiere a unui contract de servicii de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărarea intereselor Comunei Lechința în cauza în care acesta este parte
16 28.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2023
15 28.02.2023 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2022
14 28.02.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 107/29.12.2022 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unui imobil-teren de pe raza comunei Lechința”
13 28.02.2023 privind înregistrarea Comunei Lechința în Sistemul Național Electronic de Plata on-line GHISEUL.RO a taxelor și impozitelor pentru facilitarea plăților prin utilizarea cardului și controlului bancar și aprobarea comisionului bancar la tranzacțiile on-line
12 28.02.2023 privind inițierea demersurilor de ”Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale comunei Lechința” județul Bistrița-Năsăud
11 28.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2023”
10 28.02.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința”
09 31.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - teren, în suprafață de 3522 mp, identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltări Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare R.A. SUC.TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Filiala Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
08 31.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 93/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Agenția Națională de Îmbunătățiri funciare, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3522 mp, identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare R.A. SUC. TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Bistrița-Năsăud, în domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
07 31.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 90/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Lechința în anul 2023”
06 31.01.2023 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2023
05 31.01.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința
04 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 31.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020
02 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
01 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
98 17.11.2023 privind preluarea în administrarea Consiliului local Lechința și înregistrarea în contabilitate a bunului imobil, bloc de locuințe amplasat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr. 191, cu 16 u.l., P+3E, Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud, proprietate privată a statului -
97 17.11.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2024, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. precum și a prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii, grade de accesabilitate, sortimente și natura produselor -
96 17.11.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
95 08.11.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 142 mp., situat în intravilanul Comunei Lechința, înscris în C.F. nr.43860 nr. cad.43869 -
94 08.11.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027 -
93 08.11.2023 privind actualizarea și aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
92 08.11.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2024 -
91 08.11.2023 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2023 -
90 07.11.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2023 - februarie 2024 -
89 31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
88 27.10.2023 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului local Lechința nr.100 / 21.12.2022 -
87 27.10.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2024 în comuna Lechința -
86 25.10.2023 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Lechința în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice -
85 23.10.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
84 19.10.2023 privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința -
83 19.10.2023 privind aprobare unei facilități constând în decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru naveta la și de la locul de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința -
82 17.10.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2023 -
81 04.10.2023 privind indexarea sumelor pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, în anul 2023 pentru anul 2024 -
79 04.10.2023 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Comuna Lechința -
78 04.10.2023 privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza UAT Lechința -
77 04.10.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonată către agenți economici din partida 2300123801960/P-Lunga -
76 04.10.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
75 04.01.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
73 22.09.2023 privind aprobarea diminuării prețului propus pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123800660-772 și 23001238001030-809 -
72 21.09.2023 privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, în Comuna Lechința -
71 21.09.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Comuna Lechința -
70 21.09.2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi distincte a imobilului teren în suprafață de 4.578 mp. înscris în C.F. 35297 Lechința cu număr cadastral 35297 situat în localitatea Lechința -
69 18.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de transport al elevilor, a rutelor, a stațiilor precum și intervalul orelor de transport al microbuzelor și autocarului școlar în anul școlar 2023 -
68 11.09.2023 privind darea în folosință gratuită a microbuzului Școlar Liceului Tehnologic Lechința -
67 13.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2023 - 2024 -
66 05.09.2023 privind modificarea hotărâri nr.57/28.07.2023 ”Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința” -
59 11.07.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123801030/809-2300123800760/7822300123800040/711-2300123800040/711 -
58 23.06.2023 privind punerea la dispoziție a suprafeței de 2780 mp teren proprietatea publică a comunei Lechința, în vederea executării lucrărilor de ”Reechipare sonda 150 Bungard” de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Sucursala Târgu-Mureș -
57 03.07.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința -
56 27.06.2023 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Clădirilor Liceului Tehnologic, în vederea dezvoltării rețelei de școli verzi în Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud", a indicatorilor tehnico-economici, și sustenabilității acestuia - proiect finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi -
55 27.06.2023 privind aprobarea disponibilității terenului pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea Clădirilor Liceului Tehnologic, în vederea dezvoltării rețelei de școli verzi în Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi -
54 27.06.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
53 23.06.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
52 08.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
51 23.05.2023 privind declararea unor bunuri de interes public local, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
50 23.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CABINET MEDICAL ȘCOLAR ÎN LOCALITATEA LECHINȚA, COMUNA LECHINȚA, CAD 29541, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
48 17.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr. 29/31.03.2023 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr. 35447, C.F. nr. 35451, C.F. nr. 40928 și C.F. nr. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința” -
47 16.05.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonate din partidele 781/Vermeș și 791/Vermeș -
46 03.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
45 15.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Lechința pentru a amplasa o stație de încărcare la Liceul Tehnologic Lechința necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din componenta C15:Educație, Reforma 6 -
44 15.05.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud și cabinetul de familie care deservește populația la nivel de comună -
43 10.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA SÂNGEORZU-NOU, COMUNA LECHINȚA ”CAD-29541”, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
42 03.05.2023 privind finanțarea programului de susținere al handbalului și fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița-Năsăud -
41 10.05.2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea sprijinirii activității sportive pe raza comunei Lechința -
40 09.05.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2023 -
39 03.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Iunie-August 2023 -
38 03.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică-studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatorii tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
37 24.04.2023 privind aprobarea participării Comunei Lechința, Județul Bistrița-Năsăud la Parteneriatul LEADER cu denumirea ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR -
36 24.04.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase din partidele 2300123800660/772-2300123800830/783 -
35 18.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 25.04.2023 -
34 10.04.2023 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public la nivelul comunei Lechința ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” -
33 20.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2024 cu rata inflației -
32 24.03.2023 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr. 35447, C.F. nr.35451, C.F. nr.40928 și C.F. nr. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința -
31 20.03.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
30 07.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
29 07.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
28 07.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
27 28.02.2023 privind aprobarea de sprijin financiar în anul 2023 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România -
26 27.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Lechința în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
25 14.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
24 09.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2023 -
23 08.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lechința pentru anul 2023 -
22 08.02.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
21 08.02.2023 privind aprobarea utilizării sumei de 898.415,41 lei contractate ca împrumut conform contractului de împrumut nr. 572746/6296/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința -
20 08.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2022 -
19 08.02.2023 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Lechința să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
18 03.02.2023 cu privire la însușirea Raportului de reevaluare a construcțiilor și terenurilor cuprinse în domeniul public și privat al comunei Lechința la data de 31.12.2022 -
17 02.02.2023 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărarea intereselor Consiliului local al comunei Lechința în cauza în care acesta este parte -
16 02.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Martie-Mai 2023 -
15 02.02.2023 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2022 -
14 02.02.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.107/29.12.2022 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unui imobil-teren de pe raza comunei Lechința” -
13 02.02.2023 privind înregistrarea Comunei Lechința în Sistemul Național Electronic de Plata on-line GHISEUL.RO a taxelor și impozitelor pentru facilitarea plăților prin utilizarea cardului și contului bancar și aprobarea comisionului bancar la tranzacțiile on-line -
12 30.01.2023 privind inițierea demersurilor de ”Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Lechința”, județul Bistrița-Năsăud -
11 20.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - teren, în suprafață de 3522 mp., identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp. înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare R.A. SUC.TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Filiala Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
10 19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2023” -
09 19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința” -
08 19.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 93/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3522 mp. identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare RA SUC. TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
07 19.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.90/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Lechința în anul 2023” -
06 18.01.2023 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2023 -
05 16.01.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
04 13.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
03 13.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -
02 13.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
01 06.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
98 17.11.2023 privind preluarea în administrarea Consiliului local Lechința și înregistrarea în contabilitate a bunului imobil, bloc de locuințe amplasat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr. 191, cu 16 u.l., P+3E, Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud, proprietate privată a statului -
97 17.11.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2024, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. precum și a prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii, grade de accesabilitate, sortimente și natura produselor -
96 17.11.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
95 08.11.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 142 mp., situat în intravilanul Comunei Lechința, înscris în C.F. nr.43860 nr. cad.43869 -
94 08.11.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027 -
93 08.11.2023 privind actualizarea și aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
92 08.11.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2024 -
91 08.11.2023 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2023 -
90 07.11.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2023 - februarie 2024 -
89 31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
88 27.10.2023 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului local Lechința nr.100 / 21.12.2022 -
87 27.10.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2024 în comuna Lechința -
86 25.10.2023 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Lechința în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice -
85 23.10.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
84 19.10.2023 privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința -
83 19.10.2023 privind aprobare unei facilități constând în decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru naveta la și de la locul de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința -
82 17.10.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2023 -
81 04.10.2023 privind indexarea sumelor pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, în anul 2023 pentru anul 2024 -
79 04.10.2023 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Comuna Lechința -
78 04.10.2023 privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza UAT Lechința -
77 04.10.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonată către agenți economici din partida 2300123801960/P-Lunga -
76 04.10.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
75 04.01.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
73 22.09.2023 privind aprobarea diminuării prețului propus pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123800660-772 și 23001238001030-809 -
72 21.09.2023 privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, în Comuna Lechința -
71 21.09.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Comuna Lechința -
70 21.09.2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi distincte a imobilului teren în suprafață de 4.578 mp. înscris în C.F. 35297 Lechința cu număr cadastral 35297 situat în localitatea Lechința -
69 18.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de transport al elevilor, a rutelor, a stațiilor precum și intervalul orelor de transport al microbuzelor și autocarului școlar în anul școlar 2023 -
68 11.09.2023 privind darea în folosință gratuită a microbuzului Școlar Liceului Tehnologic Lechința -
67 13.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2023 - 2024 -
66 05.09.2023 privind modificarea hotărâri nr.57/28.07.2023 ”Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința” -
59 11.07.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123801030/809-2300123800760/7822300123800040/711-2300123800040/711 -
58 23.06.2023 privind punerea la dispoziție a suprafeței de 2780 mp teren proprietatea publică a comunei Lechința, în vederea executării lucrărilor de ”Reechipare sonda 150 Bungard” de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Sucursala Târgu-Mureș -
57 03.07.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința -
56 27.06.2023 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Clădirilor Liceului Tehnologic, în vederea dezvoltării rețelei de școli verzi în Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud", a indicatorilor tehnico-economici, și sustenabilității acestuia - proiect finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi -
55 27.06.2023 privind aprobarea disponibilității terenului pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea Clădirilor Liceului Tehnologic, în vederea dezvoltării rețelei de școli verzi în Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi -
54 27.06.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
53 23.06.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
52 08.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
51 23.05.2023 privind declararea unor bunuri de interes public local, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
50 23.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CABINET MEDICAL ȘCOLAR ÎN LOCALITATEA LECHINȚA, COMUNA LECHINȚA, CAD 29541, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
48 17.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr. 29/31.03.2023 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr. 35447, C.F. nr. 35451, C.F. nr. 40928 și C.F. nr. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința” -
47 16.05.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonate din partidele 781/Vermeș și 791/Vermeș -
46 03.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
45 15.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Lechința pentru a amplasa o stație de încărcare la Liceul Tehnologic Lechința necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din componenta C15:Educație, Reforma 6 -
44 15.05.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud și cabinetul de familie care deservește populația la nivel de comună -
43 10.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA SÂNGEORZU-NOU, COMUNA LECHINȚA ”CAD-29541”, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
42 03.05.2023 privind finanțarea programului de susținere al handbalului și fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița-Năsăud -
41 10.05.2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea sprijinirii activității sportive pe raza comunei Lechința -
40 09.05.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2023 -
39 03.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Iunie-August 2023 -
38 03.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică-studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatorii tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
37 24.04.2023 privind aprobarea participării Comunei Lechința, Județul Bistrița-Năsăud la Parteneriatul LEADER cu denumirea ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR -
36 24.04.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase din partidele 2300123800660/772-2300123800830/783 -
35 18.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 25.04.2023 -
34 10.04.2023 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public la nivelul comunei Lechința ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” -
33 20.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2024 cu rata inflației -
32 24.03.2023 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr. 35447, C.F. nr.35451, C.F. nr.40928 și C.F. nr. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința -
31 20.03.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
30 07.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
29 07.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
28 07.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
27 28.02.2023 privind aprobarea de sprijin financiar în anul 2023 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România -
26 27.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Lechința în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
25 14.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
24 09.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2023 -
23 08.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lechința pentru anul 2023 -
22 08.02.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
21 08.02.2023 privind aprobarea utilizării sumei de 898.415,41 lei contractate ca împrumut conform contractului de împrumut nr. 572746/6296/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința -
20 08.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2022 -
19 08.02.2023 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Lechința să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
18 03.02.2023 cu privire la însușirea Raportului de reevaluare a construcțiilor și terenurilor cuprinse în domeniul public și privat al comunei Lechința la data de 31.12.2022 -
17 02.02.2023 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărarea intereselor Consiliului local al comunei Lechința în cauza în care acesta este parte -
16 02.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Martie-Mai 2023 -
15 02.02.2023 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2022 -
14 02.02.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.107/29.12.2022 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unui imobil-teren de pe raza comunei Lechința” -
13 02.02.2023 privind înregistrarea Comunei Lechința în Sistemul Național Electronic de Plata on-line GHISEUL.RO a taxelor și impozitelor pentru facilitarea plăților prin utilizarea cardului și contului bancar și aprobarea comisionului bancar la tranzacțiile on-line -
12 30.01.2023 privind inițierea demersurilor de ”Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Lechința”, județul Bistrița-Năsăud -
11 20.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - teren, în suprafață de 3522 mp., identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp. înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare R.A. SUC.TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Filiala Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
10 19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2023” -
09 19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința” -
08 19.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 93/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3522 mp. identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare RA SUC. TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
07 19.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.90/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Lechința în anul 2023” -
06 18.01.2023 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2023 -
05 16.01.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
04 13.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
03 13.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -
02 13.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
01 06.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
84 31.10.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
83 31.10.2023 privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința -
82 31.10.2023 privind aprobarea unei facilități constând în decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru naveta la și de la locul de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința -
81 31.10.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2023 -
80 31.10.2023 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Comuna Lechința -
79 11.10.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
78 11.10.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza UAT Lechința -
77 11.10.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonată către agenți economici din partida 2300123801960/P-Lunga -
76 11.10.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
75 11.10.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
74 29.09.2023 privind rezilierea contractului de închiriere nr.3977 din 16/12/2022 încheiat între comuna Lechința și Naș Marin -
73 29.09.2023 privind aprobarea diminuării prețului propus pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123800660-772 și 23001238001030-809 -
72 29.09.2023 privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, în Comuna Lechința -
71 29.09.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Comuna Lechința -
70 29.09.2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi distincte a imobilului teren în suprafață de 4.578 mp. înscris în C.F. 35297 Lechința cu număr cadastral 35297 situat în localitatea Lechința -
69 29.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de transport al elevilor, a rutelor, a stațiilor precum și intervalul orelor de transport al microbuzelor și autocarului școlar în anul școlar 2023 -
68 29.09.2023 privind darea în folosință gratuită a microbuzului școlar Liceului Tehnologic Lechința -
67 29.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2023-2024 -
66 29.09.2023 privind modificarea hotărârii nr.57/28.07.2023 ”Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința” -
59 28.07.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123801030/809-2300123800760/782 2300123800040/711-2300123800040/711 -
58 28.07.2023 privind punerea la dispoziție a suprafeței de 2.780 mp teren proprietatea publică a comunei Lechința, în vederea executării lucrărilor de ”Reechipare sonda 150 Bungard” de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Sucursala Târgu-Mureș -
57 28.07.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința -
56 03.07.2023 privind aprobarea proiectului: "REABILITAREA CLĂDIRILOR LICEULUI TEHNOLOGIC CLASELE V-XII, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 1, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 2, ȘCOLII GENERALE CLASELE V-VIII ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII REȚELEI DE ȘCOLI VERZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD", a indicatorilor tehnico-economici și sustenabilității acestuia - proiect finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi -
55 03.07.2023 privind aprobarea disponibilității terenului pentru realizarea proiectului: "REABILITAREA CLĂDIRILOR LICEULUI TEHNOLOGIC CLASELE V-XII, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 1, ȘCOLII GENERALE CLASELE 1-4 local 2, ȘCOLII GENERALE CLASELE V-VIII ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII REȚELEI DE ȘCOLI VERZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD", finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație; Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi -
54 03.07.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
53 03.07.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
52 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
51 30.05.2023 privind declararea unor bunuri de interes public local, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
50 30.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CABINET MEDICAL ȘCOLAR ÎN LOCALITATEA LECHINȚA COMUNA LECHINȚA, CAD 29541, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
49 30.05.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr. 29/31.03.2023 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr. 35447, C.F. nr. 3541, C.F. nr.40928 și C.F. nr. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința” -
48 30.05.2023 cu privire la arondarea creșei la unitatea de învățământ preșcolar cu program prelungit din localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
47 30.05.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonate din partidele 781/Vermeș și 791/Vermeș -
46 30.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
45 30.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Lechința pentru a amplasa o stație de încărcare la Liceul Tehnologic Lechința necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din componenta C15:Educație, Reforma 6 -
44 30.05.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud și cabinetul de familie care deservește populația la nivel de comună -
43 30.05.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului ”CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA SÂNGEORZU-NOU, COMUNA LECHINȚA, CAD 29541, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂAĂUD” -
42 30.05.2023 privind finanțarea programului de susținere al handbalului și fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud -
41 30.05.2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea sprijinirii activității sportive pe raza comunei Lechința -
40 30.05.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2023 -
39 08.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august 2023 -
38 08.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică-studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatorii tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
37 08.05.2023 privind aprobarea participării Comunei Lechința, Județul Bistrița-Năsăud la Parteneriatul LEADER cu denumirea ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR -
36 08.05.2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2300123800660/772 - 2300123800830/783 -
35 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința -
34 24.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2024 cu rata inflației -
33 24.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2024 cu rata inflației -
32 24.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
31 24.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
30 24.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
29 31.03.2023 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-teren identificate prin C.F. nr.35447, C.F. nr.35451, C.F. nr.40928 și C.F. 37828, situate în extravilanul localității Sâniacob, comuna Lechința -
28 31.03.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr.IG173300989/04.10.20117 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
27 31.03.2023 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Lechința să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
26 28.02.2023 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2023 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România -
25 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Lechința în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
24 28.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
23 28.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2023 -
22 28.02.2023 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lechința pentru anul 2023 -
21 28.02.2023 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2023 -
20 28.02.2023 privind aprobarea utilizării sumei de 898.415,41 lei contractate ca împrumut conform contractului de împrumut nr. 572746/6296/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința -
19 28.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2022 -
18 28.02.2023 cu privire la însușirea Raportului de reevaluare a construcțiilor și terenurilor cuprinse în domeniul public și privat al comunei Lechința la data de 31.12.2022 -
17 28.02.2023 privind acordul de încheiere a unui contract de servicii de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărarea intereselor Comunei Lechința în cauza în care acesta este parte -
16 28.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2023 -
15 28.02.2023 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2022 -
14 28.02.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 107/29.12.2022 ”Hotărâre privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unui imobil-teren de pe raza comunei Lechința” -
13 28.02.2023 privind înregistrarea Comunei Lechința în Sistemul Național Electronic de Plata on-line GHISEUL.RO a taxelor și impozitelor pentru facilitarea plăților prin utilizarea cardului și controlului bancar și aprobarea comisionului bancar la tranzacțiile on-line -
12 28.02.2023 privind inițierea demersurilor de ”Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale comunei Lechința” județul Bistrița-Năsăud -
11 28.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2023” -
10 28.02.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința” -
09 31.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - teren, în suprafață de 3522 mp, identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltări Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare R.A. SUC.TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Filiala Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
08 31.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 93/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Agenția Națională de Îmbunătățiri funciare, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3522 mp, identificat prin C.F. 37242 Lechința și a construcției în suprafață de 71 mp înscrisă în C.F. 37242-C1, teren și construcție situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare R.A. SUC. TISA-SOMEȘ UNIT.02.4 Bistrița-Năsăud, în domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
07 31.01.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 90/29.11.2022 ”Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Lechința în anul 2023” -
06 31.01.2023 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2023 -
05 31.01.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
04 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
03 31.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020 -
02 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
01 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020